ಆಡಳಿತದ ನಿರಾಸಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ.