ಇನ್ನೂಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?

ಬೆನಪ Initiatives

ವಿಡಿಯೋಗಳು

ಬೆನಪ ದ ಸುದ್ದಿಗಳು

07-06-23

ನವ ತರಂಗ - ಆವೃತ್ತಿ 11

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

 

07-06-23

ನವ ತರಂಗ - ಆವೃತ್ತಿ 10

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

 

07-06-23

ನವ ತರಂಗ - ಆವೃತ್ತಿ 9

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

 

ಬೆನಪ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಗಳು

07-06-23

BNP launches Skill Development Program in Mahadevpura

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

 

 

07-06-23

Pipeline Park in Mallasandra cries for maintenance

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

 

 

07-06-23

Karnataka: No relief yet from stiff penalties on tax arrears, rue property owners

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

 

 

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ/ಸಲಹೆಗಳು