ಇನ್ನೂಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?

ಬೆನಪ Initiatives

ವಿಡಿಯೋಗಳು

ಬೆನಪ ದ ಸುದ್ದಿಗಳು

23-02-24

ನವ ತರಂಗ - ಆವೃತ್ತಿ 20

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

 

23-02-24

ನವ ತರಂಗ - ಆವೃತ್ತಿ 19

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

 

23-02-24

ನವ ತರಂಗ – ಆವೃತ್ತಿ 18

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

 

ಬೆನಪ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಗಳು

23-02-24

Bengaluru residents, political outfit fume over relaying good road

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

 

 

23-02-24

Pipeline work drags on as drains clogged with slime

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

 

23-02-24

Driving dismay: Horamavu’s bumpy ride needs urgent fix

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

 

 

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ/ಸಲಹೆಗಳು