ಇನ್ನೂಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?

ಬೆನಪ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ

ವಿಡಿಯೋಗಳು

ಬೆನಪ ದ ಸುದ್ದಿಗಳು

26-01-22

ನವತರಂಗ, ಸಂಚಿಕೆ 3

A ‘Taxing’ Issue – Rising and raising voices against BBMP’s unfair Property Tax notices

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

 

26-01-22

ನವತರಂಗ, ಸಂಚಿಕೆ 2

The Pandemic saw the citizens of Bengaluru and the BBMP authorities working together to help combat the situation.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

 

26-01-22

ನವತರಂಗ, ಸಂಚಿಕೆ 1

BNP’s Surakshita Bengaluru Campaign successfully raised Rs. 3.7 L and distributed over 8000 masks all over Bengaluru.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

ಬೆನಪ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಗಳು

26-01-22

IIM Graduate forms political party

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

26-01-22

Multiplicity

 

 

26-01-22

Nodal officer? Sorry, wrong number

 

 

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ/ಸಲಹೆಗಳು