ಇನ್ನೂಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?

ಬೆನಪ Initiatives

ವಿಡಿಯೋಗಳು

ಬೆನಪ ದ ಸುದ್ದಿಗಳು

26-09-23

ನವ ತರಂಗ - ಆವೃತ್ತಿ 14

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

 

26-09-23

ನವ ತರಂಗ - ಆವೃತ್ತಿ 13

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

 

26-09-23

ನವ ತರಂಗ - ಆವೃತ್ತಿ 12

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

 

ಬೆನಪ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಗಳು

26-09-23

When apartment complex got divided between two wards in Bengaluru

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

 

 

26-09-23

BNP’s relentless efforts provides relief to property owners

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

 

 

26-09-23

Split wide open

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

 

 

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ/ಸಲಹೆಗಳು