ನಿಮ್ಮ ಮತ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ

ನಿಮ್ಮ ಮತ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮತವಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ!

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಯ ಬಗ್ಗೆ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ (ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ)

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ. ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ LUB, local urban body ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನಮ್ಮ ನಗರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ನಗರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳು, ಕಾಲುದಾರಿಗಳು, ಚರಂಡಿಗಳು, ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಮುಂತಾದ ನಾಗರಿಕರ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿವೆ.

‘ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಒಂದು ಮಂಡಳಿಯು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ 198 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ (ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಡಳಿತದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಗರವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳು) 'ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್' ಒಬ್ಬರನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಈ 198 ಚುನಾಯಿತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

How Can My Vote Make A Difference To BNP?

What Is My Role To Make BNP Win The
Upcoming BBMP Elections?

People wonder, how does a fledgling political party like BNP fight and win against big parties like BJP, Congress and JDS? Our answer to this is the Power of the people!

Now you may ask, how does this abstract power of people actually work? Allow us to illustrate – Based on the last BBMP election data, in a three-way contest, in 60% of the wards the winning candidate received around 6500-7000 votes. This figure may look big but we can achieve it with the simple formula of ‘Power of 3’. If today we start with 1 supporter in a ward and they get 3 supporters, and those 3 get 3 each and so on, by the 7th level we would essentially be in a position to win 60% of Bengaluru’s wards.

This is not as simple as it sounds but it is not as difficult either, it only takes one responsible citizen like YOU to start this cycle and set the ball in motion.

Our aim is to make Bengaluru a city that each one of us is proud to call home. If you want to be part of this vision of Bengaluru, start the journey with BNP today. Register to vote for BBMP elections, get more and more people to register as well. Together we can!

Keep necessary documents ready

Address Proof - Soft copy
(JPEG, less than 2MB)

  Any one of the following:
 • Indian Passport
 • Driving license
 • Bank Passbook
 • Rent Agreement(for current residence)
 • Gas Connection Bill
 • Electricity Bill
 • Water Bill
 • Telephone Bill
 • Ration Card
 • Income Tax Assessment Order
 • Post / Letter / Mail delivered through Indian postal service
 • Original Marriage Certificate and Spouse’s Address Proof

Age Proof - Soft copy
(JPEG, less than 2MB)

  Any one of the following:
 • Aadhar Letter issued by UIDAI
 • Indian Passport
 • Driving license
 • PAN Card
 • Birth Certificate
 • Marksheet of Class 10 or 8 or 5

For First Time Voters
(21 years and above)

Passport Size Photo - Soft Copy
(JPEG less than 200KB in size)

Keep the following information ready

ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ

Voter Portal User Guide:

ಹೊಸ ವೋಟರ್ ಐಡಿ

ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ (ವಲಸಿಗರಿಗೆ)

NVSP Portal User Guide :

ಹೊಸ ವೋಟರ್ ಐಡಿ

ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ (ವಲಸಿಗರಿಗೆ)

Useful Tips For Navigating Voter Portals

One last step. Help us to track your application status by filling in this Google Form We will be happy to assist further.

Once EPIC card number (Voter id #) is available, 

 1. Log on to https://electoralsearch.in/ to get Voter Information details like Part Number, Serial Number etc.
 2. Download e-EPIC in NVSP Portal.

Please register in https://www.nvsp.in and use e-EPIC Download option to download the e-copy of voter id (election team needs to enable the option to download).

Along with having a Voter Id card, its equally important to ensure that our name gets listed in the electoral rolls.

 • Visit https://www.ceokarnataka.kar.nic.in/
 • Click on Draft Electoral Rolls -SSR-2022
 • Select correct District → District Name → Assembly Constituency Name → Select Correct Part Number
 • Part Number will be listed in the voter information
 • Download the file for that Part number and check if the names are listed.

Support:

For any queries – send a mail at info@nammabnp.org OR give us a call on 8095130000

If you feel our efforts are helping you in getting voter id, do support our cause by posting or tagging us on social media handles with #VoteForBengaluru, #LetsRebuildBengluru @nammabnp

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ/ಸಲಹೆಗಳು