Myriad civic issues plaguing Kasturi Nagar residents