ಬೆಂಗಳೂರು ನವನಿರ್ಮಾಣ ಪಾರ್ಟಿ (ಬಿಎನ್‌ಪಿ) ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ