ಬೆನಪದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯ ವಿಸ್ತೃತ ಮಾಹಿತಿ

  1. ಮುಖಪುಟ
  2. /
  3. BNP Manifesto In...

ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು

       ಮೂಲ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗುರಿಗಳು(ಎಸ್ ಡಿಜಿ). 

ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಅಥವಾ ನಗರ ಯೋಜನೆ

      ಮೂಲ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗುರಿಗಳು(ಎಸ್ ಡಿಜಿ).

ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವುದು

      ಮೂಲ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗುರಿಗಳು(ಎಸ್ ಡಿಜಿ).

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವುದು

      ಮೂಲ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗುರಿಗಳು(ಎಸ್ ಡಿಜಿ).

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ/ಸಲಹೆಗಳು